LEGO® Education WeDo 2.0

Майло шинжлэх ухааны ровертэй хамт аялалд гарцгаая. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.