Community & World People – LEGO® EDUCATION PRESCHOOL

Дэлхийн болон нийгмийн хүмүүс сургалт нь сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд хүмүүсийн дундах ижил төстэй болон ялгаатай байдлыг хүндэтгэх тухай хэлэлцүүлгийг дэмждэг хүчирхэг хэрэгсэл. Хүүхдүүдэд дөрвөн өөр гэр бүлийн дүрд орж тоглох болон соёл, нас, хүйс, гэр бүлийн харилцааг судалж, өөрсдийн оюун ухаанаа тэлэх боломж олгодог. Мөн хүүхдүүд хүмүүсийн нийгмийн хариуцлага, үүрэг, хоорондын харилцаа, нас, хүйс, зэрэг чухал сэдвүүдийг судална.