LEGO® Education WeDo 2.0

Мэлхийн үүсэл гарал болон түүний хувирлын талаар судалж онц сонирхолтой төслүүд хэрэгжүүлнэ. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.